Pravidla soutěže "Slavíme 20 let"

 

Pravidla soutěže

Základní ustanovení

Soutěž "Slavíme 20 let" bude probíhat na území České republiky na sociální síti Facebook v termínu od 6. 6. 2019  do 31. 12. 2019 do 10:00 (dále také jako „doba trvání Soutěže“. Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději do 9. 1. 2020.

 

Pořadatel soutěže

Pořadatelem Soutěže je společnost Oknostyl group s.r.o., se sídlem Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim.

Tato Soutěž tedy není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“). Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Facebook Inc. nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.

 1. Do soutěže byly vloženy tyto výhry:

-    vrácení 60 000 Kč včetně DPH z ceny za nákup na www.oknostyl.cz 

-   okno dle vlastního výběru zdarma v hodnotě do 20 000 Kč včetně DPH

-   žaluzie a sítě na okna dle vlastního výběru v hodnotě do 10 000 Kč včetně DPH

 1. Účast v Soutěži je podmíněna přidáním tipu do komentáře na Facebooku u soutěžního postu. Výhra první ceny je podmíněna nákupem zboží od www.oknostyl.cz – první cenu tedy může vyhrát jen ten, kdo si nakoupil zboží v minimální hodnotě 60 000 Kč včetně DPH od www.oknostyl.cz v období od 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019. 
 2. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po ukončení soutěže a jejich vyrobení.

 

Účast v soutěži

 1. Účastník soutěže si tipne, kolik pytlů hrubé omítky použijí naše montážní party na území ČR ve dnech 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 včetně.
 2. Soutěže se lze účastnit pouze jednou.

Vyhodnocení

Výhru – okna na zakázku zdarma, konkrétně vrácení ceny za nákup na www.oknostyl.cz do maximální výše 60 000 Kč získá první přesný, případně první nejbližší tip a před vydáním ceny bude ověřeno, zda výherce skutečně nakoupil na www.oknostyl.cz. Druhou cenu – okno v hodnotě 20 000 Kč včetně DPH zdarma získá druhý přesný, případně nejbližší tip. Třetí cenu – žaluzie a sítě na okna dle vlastního výběru v hodnotě do 10 000 Kč včetně DPH získá třetí přesný, případně nejbližší tip. V případě stejného pořadí tedy rozhoduje čas přidání příspěvku.

Kontaktování výherců

 1. Soutěžící je o výhře informován e-mailem pracovníkem Oknostylu.
 2. V případě, že soutěžící neuvede platnou adresu, tj. vrátí –li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli, tj Oknostyl group s.r.o.

Všeobecná ustanovení

 1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří přidali svůj tip mimo dobu trvání soutěže.
 2. Výherce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno a fotografii s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.
 3. E-mailovovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou e-mailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.
 4. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Oknostyl group s.r.o. a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 6. Rozesílání výhry bude probíhat po telefonické, případně e-mailové domluvě.
 7. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Chráníme vaše data

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

 

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Přihlášením do hry dáváte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („zákon“) výslovný souhlas společnosti Oknostyl group s.r.o., se sídlem Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719, DIČ: CZ27689719 , jakožto správci Vašich osobních údajů, se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů.

Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že Vaše osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat zasláním písemného oznámení, právo na přístup k údajům ve smyslu §§ 11 a 12 zákona, a další práva dle § 21 zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti Oknostyl group s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb. Sb., o některých službách informační společnosti.